Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Giàng A Dê

0
Bình Luận:
Tên: Dê Nhiệm Chức Giàng A
Địa chỉ: Thân Thuộc, Th.Uyên
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 096 223 1011
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: