Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Dương Văn Mang

0
Bình Luận:
Tên: Mang Nhiệm Chức Dương Văn
Địa chỉ: Quảng Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 15
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: