Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đ.Quang Văn

0
Bình Luận:
Tên: Văn Nhiệm Chức Đ.Quang
Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 464 2769
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 7B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: