Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đinh Văn Quý – KVT.KV 3

0
Bình Luận:
Tên: 3 Nhiệm Chức Đinh Văn Quý - KVT.KV
Địa chỉ: Quảng Minh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 033.3761 961
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: