Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đinh Văn Banh

0
Bình Luận:
Tên: Banh Nhiệm Chức Đinh Văn
Địa chỉ: Sơn Tân, Sơn Tây
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 7B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: