Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đinh Trọng

0
Bình Luận:
Tên: Trọng Nhiệm Chức Đinh
Địa chỉ: Êa Pốc, CưMGar
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 760 8140
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 10
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: