Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Đinh Thương

0
Bình Luận:
Tên: Thương Nhiệm Chức Đinh
Địa chỉ: Hà Liệt, Minh Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: