Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Điểu Phương

0
Bình Luận:
Tên: Phương Nhiệm Chức Điểu
Địa chỉ: Phước An,Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 6563369
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 4
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: