Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Chảo Láo Sử

0
Bình Luận:
Tên: Sử Nhiệm Chức Chảo Láo
Địa chỉ: Sa Pa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lào Cai
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 9
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: