Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Chăng A Khoa

0
Bình Luận:
Tên: Khoa Nhiệm Chức Chăng A
Địa chỉ: Khun Há, Tam Đường
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 751 4060
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: