Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Cao Dân

0
Bình Luận:
Tên: Dân Nhiệm Chức Cao
Địa chỉ: Khánh Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 431 5301
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: