Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức A Trung

0
Bình Luận:
Tên: Trung Nhiệm Chức A
Địa chỉ: Sa Thầy
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Kon Tum
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 642 6619
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 11
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: