Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức A Đường

0
Bình Luận:
Tên: Đường Nhiệm Chức A
Địa chỉ: Mang Cành,Kon Plong
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Kon Tum
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 9
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: