Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Ngọc Bình

0
Bình Luận:
Tên: Bình Nguyễn Ngọc
Địa chỉ: Xuân Bình, Sông Cầu
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: