Leaderboard Ad

Mục Sư Nguyễn Công Văn

0
Bình Luận:
Tên: Văn Nguyễn Công
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Ban Chấp Hành Liên Hữu Tin Lành Baptist Viet Nam tại Hoa kỳ
Quốc gia: USA
Email: nguyen.jenkins@sbcglobal.net
Mobilephone: (408)832-8279
Homephone: 408-246-5457
Ghi chú:

Mục Sư Phó Hội Trưởng Ban Chấp Hành Liên Hữu Tin Lành Baptist Viet Nam tại Hoa kỳ