Leaderboard Ad

Mục Sư Lý Seo Kính

0
Bình Luận:
Tên: Kính Lý Seo
Địa chỉ: Khao Bé, Điện Quan, Bảo Yên
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lào Cai
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 020.2248 960
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 8A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: