Leaderboard Ad

Mục Sư Lý A Phừ

0
Bình Luận:
Tên: Phừ Lý A
Địa chỉ: Dào San, Phong Thỗ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: