Leaderboard Ad

Mục Sư Lù A Giàng

0
Bình Luận:
Tên: Giàng Lù A
Địa chỉ: Khun Há, Tam Đường
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 094 392 0213
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Kiêm Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: