Leaderboard Ad

Mục Sư Hồ Thanh Hải

0
Bình Luận:
Tên: Hải Hồ Thanh
Địa chỉ: Trà Sơn, Trà Bồng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 6B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: