Leaderboard Ad

Mục Sư Hầu Dũng Sèo – Phụ Tá Giáo Hạt

0
Bình Luận:
Tên: Hạt Hầu Dũng Sèo - Phụ Tá Giáo
Địa chỉ: Hà Giá, Thắng Mố, Yên Minh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Hà Giang
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 6
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: