Leaderboard Ad

Mục Sư Hầu Chúng Giàng – KVT.KV 1

0
Bình Luận:
Tên: 1 Hầu Chúng Giàng - KVT.KV
Địa chỉ: Thắng Mố, Yên Minh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Hà Giang
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 6
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: