Leaderboard Ad

Mục Sư Ha Sơ Jir

0
Bình Luận:
Tên: Jir Ha Sơ
Địa chỉ: Mê Linh, Lâm Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: