Leaderboard Ad

Mục Sư Hà Giống Sùng

0
Bình Luận:
Tên: Sùng Hà Giống
Địa chỉ: Hua Lạnh, Nậm Lạnh, Sốp Cộp
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 091 895 3926
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: