Leaderboard Ad

Mục Sư Giàng Dúa Lầu

0
Bình Luận:
Tên: Lầu Giàng Dúa
Địa chỉ: Điện Biên Đông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Điện Biên
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 12
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: