Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Trăng

0
Bình Luận:
Tên: Trăng Đinh
Địa chỉ: Linh Sơn, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3880 898
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 5B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: