Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Riêu

0
Bình Luận:
Tên: Riêu Đinh
Địa chỉ: Sơn Thành, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 266 8041
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 7B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: