Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Nghéo

0
Bình Luận:
Tên: Nghéo Đinh
Địa chỉ: Sơn Giang, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3881 436
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 5A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: