Leaderboard Ad

Mục Sư Đinh Đức Trọng

0
Bình Luận:
Tên: Trọng Đinh Đức
Địa chỉ: Sơn Nham, Sơn Hà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 4143825
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 7A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: