Leaderboard Ad

Mục Sư Điểu Ưu

0
Bình Luận:
Tên: Ưu Điểu
Địa chỉ: Minh Đức, Bình Long
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0122 8880459
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 4
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: