Leaderboard Ad

Mục Sư Daniel Đoàn Trung Tuyến

0
Bình Luận:
Tên: Tuyến Daniel Đoàn Trung
Địa chỉ: P.O. Box 22743,
Tên liên hệ: Mục Sư
Mã bưu điện: 76122
Thành phố: Fort Worth
Tỉnh/Bang: TX
Quốc gia: USA
Email: trung_tuyen@yahoo.com
Website: http://www.thevinecommunitychurch.org
Mobilephone: (817) 688-8006
Homephone: (817) 921-8604
Hội thánh: The Vine Community Church, Grand Prairie, TX
Ghi chú: Nha Tho Cong Dong THE VINEWorship: Sat. 7.00pm