Leaderboard Ad

Mục Sư Đàng Năng Thành

0
Bình Luận:
Tên: Thành Đàng Năng
Địa chỉ: Ninh Phước
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Ninh Thuận
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 068.3635 127
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: