Leaderboard Ad

Mục Sư Cháng Seo Dì

0
Bình Luận:
Tên: Dì Cháng Seo
Địa chỉ: Cư Pui, Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 050.5483 970
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: