Leaderboard Ad

Mục Sư A-Ma Bin

0
Bình Luận:
Tên: Bin A-Ma
Địa chỉ: CưMTa, MĐRăk
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: