Leaderboard Ad

Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới – VIETNAMESE WORLD CHRISTIAN FELLOWSHIP

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 14200 Goldenwest Street, Westminster
Hệ phái: INC
Tỉnh/Bang: CA 92683
Quốc gia: USA
Email: vwcf@hotmail.com
Mục sư: Nguyễn Xuân Đức
SĐT văn phòng: (714) 903-2762
Fax: (714) 903-2585
Ghi chú:

Board of Directors - Ban Giám Đốc

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức  – Chủ Tịch (Anglican)

Email:  dxnguyen90@yahoo.com

(714) 848-4345 (H), (714) 697-8064 (C)

Mục Sư Đặng Ngọc Báu - Phó Chủ Tịch (Methodist)

Email:  baundang@yahoo.com (619) 339-3493 (C)

Ông Henry Hiền Phạm - Thủ Quỷ (C&MA)

Email:  henry@phiglobal.com

(714) 901-0199 (H),  (714) 642-0571 (C)

Mục Sư Đoàn Hưng Linh - Thư Ký (Baptist)

Email:  ldoan@socal.rr.com

(714) 799-1583 (H), (714) 791-7938 (C)

Mục Sư Nguyễn Hữu Cường - Nghị Viên (Presbyterian)

Email:  nguyenhcuong@hotmail.com

(714) 554-8738 (H),  (714) 292-0464 (C)

Ông Hồ Khắc Đàm - Nghị Viên (Southern Baptist)

Email:  ho9868@sbcglobal.net

(949) 586-4399 (H),  (949) 228-3933 (C)

Mục Sư Nguyễn Ase - Nghị Viên (Christian Church)

Email:  asenguyen@yahoo.com

(714) 956-3211 (H),  (714) 222-6244 (C)

Bà Ánh Tuyết Fisher - Nghị Viên (Saddleback Church)

Email:  tuyetanhfisher@hotmail.co

(714) 839-8321(H),  (949) 413-7456 (C)

Mục Sư Nguyễn Hiền - Nghị Viên (Southern Baptist)

Email:  ndhien@gmail.com

(714) 894-2077 (H), (714) 603-6461 (C)

Ông Ha - Johnny Cillpame - Nghị Viên (Methodist)

Email:  cillpame@yahoo.com

(909) 793-6166 (H), (310) 345-4636 (C)

Tiến Sĩ Đặng Ngọc Phúc - Nghị Viên (Methodist)

Email:  pndang@netscape.net

(858) 792-6077 (H),  (858) 205-9433 (C)

Tiến Sĩ Phạm Hoàng - CMA

(732) 445-5471

Cô Huỳnh Hà Ngọc Hiếu

Email:  hieuhuynh3@yahoo.com

(858)245-2974 (C)

Tiến Sĩ Đỗ Lê Minh - CMA

Email: dminh@fullerton.edu

(714) 256-4423 (H)

Mục Sư Phạm Thanh Duy - SBC

Email: duyp@saddleback.net