Leaderboard Ad

Liên Hữu Mennonite Việt Nam Bắc Mỹ (NAVMF)

0
Bình Luận:
Hệ phái: Liên Hữu Mennonite Việt Nam Bắc Mỹ (NAVMF)
Quốc gia: USA
Mục sư: Đặng Hồng Châu
Ghi chú:

Ban Chap Hanh (2007-2009)

Mục Sư Đặng Hồng Châu - Hội Trưởng

Mục Sư Phạm Hũu Nhiên - Phó Hội Trưởng

Mục Sư Nguyễn Phú Đức - Thư

Ông Hồ Minh Thịnh - Thủ Quỷ

Mục Sư Nguyễn Thành Tuyên - Nghi Vien

Mục Sư Châu văn Hoà - Nghi Vien