Leaderboard Ad

Liên Hữu Hội Thánh Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ

0
Bình Luận:
Hệ phái: Liên Hữu Hội Thánh Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ
Quốc gia: USA
Mục sư: Đặng Ngọc Báu
Ghi chú:

Ban Chấp Hành

Mục Sư Tiến Sĩ : Đặng Ngọc Báu, Chủ Tịch

Mục Sư Tiến Sĩ : Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ Tịch

Mục Sư : To Vũ Di Sơn, Thư Ký

Mục Sư : Nguyễn Thanh Trúc, Thủ Qủy

Mục Sư : Đặng Phước Thanh, Đoàn Trưởng Nam Giới

Mục Sư : Mary Dung,Đặng,Đòan Trưởng Phụ Nữ

Ông : Quang Mỹ Lệ, Đòan Trưởng Tráng Niên

Ông : Stephen Phước Lệ, Đòan Trưởng Thanh Niên