Leaderboard Ad

Hội Truyền Giáo Sứ Mạng Nê-hê-mi Việt Nam – Nehemiah Vietnam Mission

0
Bình Luận:
Địa chỉ: P.o. Box 941725, Atlanta
Hệ phái: Hội Truyền Giáo Sứ Mạng Nê-hê-mi Việt Nam - Nehemiah Vietnam Mission
Tỉnh/Bang: GA 31141
Quốc gia: USA
Mục sư: Nguyễn Minh Thắng
Ghi chú: Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Minh Thắng – Hội Trưởng

(770) 313-1767 (C)

Email:  thang_nguyen@bellsouth.net,

thangmnguyen009@yahoo.com

Mục Vụ Truyền Giáo:

Mục Sư Võ Đức Hoà - Hội Phó

(336) 272-1582

vohoa@usa.net, vohoaus@yahoo.com

Mục Vụ Giáo Dục:

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Cảnh - Hội Phó

(404) 790-0317

Drcanh_nguyen@yahoo.com

Mục Vụ Y Tế:

Mục Sư Tiến Sĩ Lê Ngọc Vinh - Hội Phó

(404) 880-2207

msvinhle@yahoo.com