Leaderboard Ad

Hội Thánh Phú Phong

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 11 Quang Trung, Phú Phong, Tây Sơn
Tỉnh/Bang: Bình Định
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nguyễn Thành Danh
SĐT văn phòng: 056-3880.339
Ghi chú:

Kiêm nhiệm Hội Thánh:  BÌNH NGHI - Thôn 3, Bình Nghi, Tây Sơn

Phụ tá Mục sư nhiệm chức: Nguyễn Đôn Đăng