Leaderboard Ad

Hội thánh Phiêng Nghè

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Cao Tân, Pác Nặm
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Giàng Văn Quyền
Ghi chú: