Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Plei Yăng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Ka, Huyện Chữ Pah
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Kiêm Nhiệm Rcơm Bôl
Ghi chú: Hội Thánh Nhánh: Plei Jruăng Pleiyut, Plei Dôc Ii, Plei Al Pleimũn, Plei Blõk Ploi Plei Kẽnh Ngõ, Plei Yô Plei Phũng, Plei Vân, Plei Amơng