Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Plei Kõ, Plei Wet Ngol, Plei Jar

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Chữ Đang Ya, Huyện Chữ Pah
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Rmah Sôi