Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Dầu Giây

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 07 Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Nguyễn Hữu Viễn
SĐT văn phòng: 061-3764.383
Ghi chú: Phụ tá: Truyền Đạo Tình Nguyện  Phan Đình Hảo