Leaderboard Ad

Hội thánh Ngẳm Vắng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Nhạn Môn, Pác Nặm
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Sùng A Pá
Ghi chú: