Leaderboard Ad

Hội thánh Lũng Lịa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thị trấn Nà Phặc, Ngân Sơn
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Hoàng Văn Lầu
Ghi chú: