Leaderboard Ad

Hội thánh Kiến An

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 2 Bắc Sơn, Kiến An
Thành phố: Hải Phòng
Tỉnh/Bang: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Email: httlkienan@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Bùi Văn Sản
SĐT văn phòng: (031) 3876 974
Ghi chú: