Leaderboard Ad

Hội thánh Khuổi Luông

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Lãng Ngâm, Ngân Sơn
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Dương Văn Súa
Ghi chú: