Leaderboard Ad

Hội Thánh Khánh Hội

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 98 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: khanhhoichurch@hcm.fpt.vn
Mục sư: Mục Sư Phan Vĩnh Cự
SĐT văn phòng: 08-3940.4566
Mobilephone: 0913-966.102
Homephone: 08-3940.4566
Email: songphanvinh@hcm.vnn.vn
Ghi chú:

Địa chỉ nhà:   8 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4,TP.HCM