Leaderboard Ad

Hội Thánh Dăk Rót

0
Bình Luận:
Địa chỉ: KV. Dăk Rót, Xã Đăk Ria, Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Phồng Chằn Phin
Ghi chú: Phó Đặc Trách  Lý Văn Thông