Leaderboard Ad

Hội Thánh Đà Nẵng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 190 Ông Ích Khiêm, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê
Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Email: xuansanhms@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Xuân Sanh
Mobilephone: 0905-210.000
Homephone: 0511-3823.791
Ghi chú: Kiêm Nhiệm Hội Thánh Nam Ô  0913-401.945