Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kõ Êđung

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Êa Ênuôi, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Plơm Niê